Algemene Voorwaarden

Verkeersregelaar 020

Deymanstraat 14 – 3

1091 SE Amsterdam

 

Definities:

VK020: Verkeersregelaar 020

Opdrachtgever: De partij met wie VK020 de overeenkomst aan gaat.

 

1. Er geldt een minimale afname van 4 uur per verkeersregelaar.

2. De in rekening te brengen uren omvatten de tijd tussen aankomst en vertrek waarin de verkeersregelaars zich op het project bevinden. Daaronder wordt eveneens begrepen de tijd die wordt besteed aan onder andere instructie en pauzes.

3. Wanneer een opdracht minder dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, brengt VK020 per ingeplande werknemer 4 uur in rekening.

4. Opdrachtgever dient VK020 op de hoogte te brengen indien een klus uit gaat lopen, opdat VK020 voldoende gelegenheid heeft om personele inzet te regelen.

5. Duurt de opdracht korter dan verwacht brengt VK020 de werkelijk gemaakte uren in rekening met in acht neming van de minimale afname van 4 uur (zie punt 1.).

6. Begin- en eindtijden worden door de verkeersregelaar per Whatsapp gestuurd naar de afdeling Planning van VK020.

7. Facturen worden digitaal verstuurd.

8. Niet standaard producten, zoals het inzetten van hekken en tekstwagens, gaan op basis van offerte.

9. Reclameren over geleverde diensten dient binnen vijf werkdagen te geschieden.

10. De opdrachtgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de verkeersregelaar.

11. De opdrachtgever zorgt voor op grond van de Arbowet vereiste voorzieningen (onder andere toilet en een kantineruimte). VK020 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtgever geen of niet afdoende voorzieningen beschikbaar heeft gesteld.

12. De opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen.

13. Indien VK020 rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Schadevergoeding zal nooit meer dan € 25.000,- bedragen.

14. VK020 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.

15. VK020 is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt ter uitvoering van de opdracht.

16. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze periode nog niet is betaald, stuurt VK020 een herinneringsfactuur, gevolgd door een telefonische benadering. Is de opdrachtgever zonder opgave van reden 14 dagen of meer in verzuim vanaf de herinneringsfactuur, dan zal VK020 incasso-kosten in rekening brengen. Zie hieronder het overzicht van de wettelijke incasso-kosten waar VK020 zich aan houdt.

Hoofdsom Incassokosten
Over de eerste 2500 euro 15%, minimaal 40 euro
Over de volgende 2500 euro 10%
Over de volgende 5000 5%
Over de volgende 190.000 euro 1%
Over het meerdere 0,5%

 

Is de opdrachtgever na 1,5 maand na het verstrijken van de factuurdatum nog steeds in verzuim, dan stuurt VK020 een aanmaning, gevolgd door telefonisch contact. Is de opdrachtgever 14 dagen na het versturen van de aanmaning nog steeds in verzuim dan geeft VK020 de vordering door aan een incasso-bureau.